Urticaria / Hives (ददोड़े / पित्ती) =====
ददोड़े / पित्ती – पित्तला साधारण भाषा मध्ये अंगावर उठणार्या पित्ताच्या गाठी म्हणतात, या रोगामध्ये त्वचा लाल होवुन त्या मध्ये फार खाज येते |

ददोड़ेचा मुख्य कारक एलर्जी आसते यासाठी एलर्जीचे टेस्ट करुण एलर्जीचा कणाला ओड्खुन त्याचा निदान फार महत्वाचा आहें |

त्वचेची खाज
  • Purities, Itch on Skin, allergy , asthma, allergy test, asthma test in indore, Allergy Test
Blood Allergy Test
Chest Specialist
Allergy Specialist
TB Specialist
Sleep Apnea
Bronchoscopy
Asthma 
Bronchial Asthma
Asthma Specialist

अंगावर उठणार्या पित्ताच्या गाठी
  • hives, Chest Specialist in Indore, India
Allergy Asthma Specialist in Indore
Best Asthma Allergy doctor 
Best Chest Specialist 
Allergy Vaccines
Pleural Effusion
Cough
Allergic Rhinitis
Atopic Dermatitis
Urticaria

फोड आणि पाणीची फुंसिया
  • TB Specialist
Sleep Apnea
Bronchoscopy
Asthma 
Bronchial Asthma

  • Best Chest Specialist 
Allergy Vaccines
Pleural Effusion
Cough
Allergic Rhinitis
Atopic Dermatitis
Urticaria
Food Allergy Test
Best Asthma Allergy doctor  in MP

"GENUINE TEST by GENUINE METHOD by GENUINE PEOPLE" - Call Us +91 8889777077
Website Design by - Goldenstar.in