एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस (डोळेयांची एलर्जी) =====
एलर्जी कंजंक्टिवाइटिस डोड़या मध्ये होणारया एलर्जी ला म्हणतात ह्या एलर्जी मध्ये प्रमुखरूपाने डोडे लाल होणे, डोडया मध्ये खाज येणे, डोडयात पाणी येणे इत्यादि लक्षण दिसुन येतात | डोडे लाल झाल्याणे व्यक्ति सामाजिकरूपाने सुध्दा व्ययित होतो, ओषधीने या आजारावर क्षणिक समाधान होते |

एलर्जी टेस्ट करुण एलर्जीच्या कणाला ओड़खने फार महत्वाचे आहें, ज्यामुड़े एलर्जी टेस्ट करुण एलर्जीचे लस बनवुन एलर्जी पासुन कायमचे मुक्ति मिडवले जाऊ शकेल |

डोळेयान मधे तीव्र खाज येणे
  • Itchy Eyes,watery eyes, red eyes , allergy, allergy test, us fda aproove phadia allergy testing machine, asthma, asthma allergy india, india lavel doctor, best doctor in indore mp bhopal gwalior panjab surat gujrat

डोळे लाल होणे
  • Red Eyes dr jafrey's indore chest and allergy centre indore, mp ,india, allergy asthma skin allergy test Chest Specialist in Indore, India, Allergy Asthma Specialist in Indore

डोळेयान मधे पाणी येणे
  • Watery Eyes, Best Asthma Allergy doctor, Best Chest Specialist , Allergy Vaccines, Pleural Effusion, Cough, Allergic Rhinitis
Atopic Dermatitis, Urticaria, Food Allergy Test, Best Asthma Allergy doctor in MP

"GENUINE TEST by GENUINE METHOD by GENUINE PEOPLE" - Call Us +91 8889777077
Website Design by - Goldenstar.in